Regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH  PRZEZ 

Zorientowani Travel Club Rafał Kubik

 

        Szanowni Klienci, aby zagwarantować Wam przejrzyste i zrozumiałe zasady uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora przygotowaliśmy Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zorientowani Travel Club Rafał Kubik, zwane dalej „WU”.  Zachęcamy  do zapoznania się z poniższymi zasadami przed skorzystaniem z naszych usług i zawarciem Umowy.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. WU określają:

a) ogólne zasady uczestnictwa w imprezach turystycznych;

b) zasady zawarcia umowy;

c) zasady płatności;

d) zasady zmiany warunków umowy;

e) zasady rezygnacji przez Klienta z imprezy turystycznej;

f) zasady składania reklamacji;

g) gwarancję ubezpieczeniową

 1. W WU zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

a) Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

b) Biuro podróży/ Organizator turystyki - biuro podróży i organizator turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) tj. Zorientowani Travel Club Rafał Kubik, ul. Juliusza Słowackiego 38/46 lok. 57, 01-634 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8212381206 oraz REGON 142855237, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1984

c) Impreza Turystyczna - impreza turystyczna w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) organizowana przez Organizatora,

d) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła umowę o imprezę turystyczną.

e) Umowa – formularz przygotowany przez Organizatora, na podstawie, którego Klient składa organizatorowi ofertę zawarcia umowy o Imprezę Turystyczną.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z usług Biura Podróży jest Biuro Podróży.                            
 2. W celu uzyskania informacji  na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Biuro Podróży należy zapoznać się z Polityką Prywatności znajdującą się pod adresem http://zorientowani.pl/polityka-prywatnosci.html

 

§2 ZASADY ZAWARCIA UMOWY I REALIZACJI UMOWY

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem oraz Klientem następuje poprzez podpisanie Umowy na zasadach określonych niniejszymi warunkami, w wyniku złożenia oferty zawarcia umowy przez Klienta i jej przyjęcia przez Organizatora.                                                
 2. Momentem zawarcia Umowy jest moment otrzymania przez Klienta oryginału podpisanego przez Organizatora i Klienta formularza Umowy.                                                                                                                                                                        
 3. WU, program Imprezy Turystycznej oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów imprezy turystycznej  stanowią integralną część Umowy. Podpisanie niniejszej umowy stanowi jednocześnie oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami.                                                                                                                                        
 4. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Organizatora o:

          a) każdorazowej zmianie danych podanych w związku z realizacją Umowy;

          b) każdorazowej zmianie dokumentów dostarczonych w związku z realizacją Umowy;

 1. Klient zawierając Umowę, powierza Organizatorowi dane osobowe wszystkich, zgłaszanych przez siebie uczestników Imprezy Turystycznej i oświadcza, że jest ich administratorem. Klient dokonujący zgłoszenia wyraża zgodę na powierzenie powyższych danych osobowych przez Organizatora innym podmiotom, z którymi współpracuje on przy realizacji niniejszej umowy. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

§3 ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi za realizację Umowy cenę Imprezy Turystycznej określoną w ofercie Organizatora.  Cena imprezy turystycznej może być ustalona w walucie polskiej lub w walucie polskiej i częściowo w walucie obcej.                            
 2. Informacje dotyczące ceny Imprezy Turystycznej znajdujące się na stronie internetowej Organizatora oraz inne informacje przekazane Klientowi przed złożeniem przez niego Organizatorowi oferty zawarcia Umowy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny                                                                                                                
 3. Sposób uiszczenia ceny Imprezy Turystycznej uzależniony jest od czasu/momentu jej zawarcia. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, w przypadku zawarcia Umowy:

  a) przynajmniej 31 dni przez rozpoczęciem Imprezy Turystycznej Klient  jest zobowiązany do zapłaty minimum 10% ceny imprezy,

  b) w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej Klient jest zobowiązany do zapłaty całości ceny Imprezy Turystycznej

 4. Wszelkie wpłaty na rzecz Organizatora wynikające z realizacji  Umowy będą płatne przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany na Umowie.  
 5. W przypadku braku płatności ceny Imprezy Turystycznej przez Klienta w terminach i wysokości określonych w Umowie, Organizator może wyznaczyć Klientowi odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

§4 ZASADY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

 1. Organizator w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie ma prawo do zmiany warunków Umowy zawieranej z Klientem
 2. Organizator ma prawo do zmiany warunków umowy w przypadku:

a) wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora;

b) wzrostu kosztów transportu;

c) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;

d) wzrostu kursów walut.

3. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o zmianie warunków Umowy. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Organizatora o przyjęciu lub odrzuceniu nowych warunków Umowy.

4. Oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy złożone przez Klienta jest jednoznaczne z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, za zwrotem poniesionej ceny Imprezy Turystycznej.

5. Zmiana Umowy w zakresie ceny Imprezy Turystycznej może nastąpić wyłącznie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.

6. Zmiana Umowy w zakresie odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia Imprezy Turystycznej może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa i inne nadzwyczajne okoliczności, którym strony nie mogły zapobiec ani przewidzieć ich przyczyn, wystąpienia oraz skutków).

7. Zmiana Umowy w zakresie odwołania Imprezy Turystycznej może nastąpić w przypadku niewystarczającej ilość zgłoszeń, nie później jednak niż na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Minimalną liczbę zgłoszonych do udziału w Imprezie Turystycznej Klientów określa każdorazowo Umowa. 

 

§5 ZASADY REZYGNACJI PRZEZ KLIENTA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

 1. Klient ma prawo do złożenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej. Złożenie wyżej wymienionego oświadczenia przez Klienta wymaga zachowania formy pisemnej.                                                                                
 2. Rezygnacja z udziału w Imprezie Turystycznej jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy.                                                               
 3. Organizator zatrzymuje wartość poniesionych kosztów związanych z realizacją Umowy w przypadku rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej przez Klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora. Wysokość zatrzymanych przez Organizatora kosztów uzależniona jest od terminu rezygnacji i średnio wynosi: 

a) 10% ceny Imprezy Turystycznej w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej;

b) 25% ceny Imprezy Turystycznej przy rezygnacji w okresie od 29 – 21 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej;

c) 50% ceny Imprezy Turystycznej przy rezygnacji w okresie od 20 – 7 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej;

d) 70% ceny Imprezy Turystycznej, jeśli rezygnacja nastąpiła w czasie 6 – 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej;

e) 90% ceny Imprezy Turystycznej w przypadku rezygnacji w czasie krótszym, niż 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

       4. Rozliczenie przez Organizatora z Klientem nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej, z której Klient                         zrezygnował.

 

§6 ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Każdy Klient w przypadku stwierdzenia wad realizacji Umowy ma prawo do złożenia reklamacji do Organizatora.                                  
 2. W przypadku zgłaszania reklamacji przez Klienta po zakończeniu Imprezy Turystycznej, Klient ma obowiązek skutecznie dostarczyć ją Organizatorowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej. Skuteczne doręczenie reklamacji jest równoznaczne z możliwością zapoznania się z nią przez Organizatora.                                                                                                                       
 3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie następuje z powodu:

a) działania lub zaniechania Klienta

b) działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć

c) siły wyższej.

       4. Odpowiedzialność Organizatora  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy jest ograniczona do wysokości dwukrotnej ceny Imprezy Turystycznej względem każdego Klienta. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.

       5. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

  

§7 GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

 1. Organizator oświadcza, iż posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Wyżej wymieniona gwarancja ubezpieczeniowa obejmuje następujące sytuacje szczegółowo określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kosztów imprezy turystycznej  stanowiących załączniki do WU oraz Umowy.
 1. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów, w sytuacji o której mowa w pkt. 1 lit. a powyżej  powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, tel. (+22) 5979-100, fax (+22) 5979-290 e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl albo z najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał Umowy oraz oświadczenie o niewykonaniu przez Organizatora obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.                                                                                                                                          
 2. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat, o których mowa w pkt. 1 lit. b powyżej powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Mazowieckiego lub do Ubezpieczyciela. Do żądania zapłaty należy dołączyć Umowę oraz dowód wpłaty ceny Imprezy Turystycznej.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Strony zgodnie oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego WU lub Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia WU oraz Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.                                                              
 2. Postanowienia WU oraz Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy niniejszego WU, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.                                                                                                                    
 3. Prawem właściwym dla interpretacji zapisów niniejszego WU jest prawo polskie.                                                                                    
 4. Strony dążyć będą do niezwłocznego rozstrzygnięcia sporów wynikających  z interpretacji i realizacji niniejszego WU oraz Umowy polubownie.                                                                                                                                                                                       
 5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej, spór rozstrzygnie właściwy Sąd Powszechny.

 

 

 

 

© 2019 Zorientowani.pl