Zorientowani od 2013 roku

Aktualności - Regulamin promocji „Black Friday Zorientowani”

Regulamin promocji „Black Friday Zorientowani”

24.11.2023
Newsy

 1. Kto jest Organizatorem Promocji?

Organizatorem Promocji jest Zorientowani Travel sp. z o.o. z zakładem głównym pod adresem: ul. Jana Chryzostoma Paska 2A, 01-640 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 525- 289-02-37, REGON: 520830259, wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem ewidencyjnym 2588, będący organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy.

2. Jakie są zasady Promocji?

W okresie trwania Promocji Organizator umożliwia klientom biura uzyskanie rabatu w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent), odliczanego od aktualnej ceny kierunków objętych promocją. Promocja dotyczy wycieczek odbywających się w 2024 roku. Liczba uczestników promocji jest ograniczona. Obowiązuje limit maksymalny 50 procent uczestników promocji na daną wycieczkę.

3. Jaki jest okres trwania Promocji?

Promocja trwa od 24.11. 2023 od godziny 15:00 do 27.11.2023.

4. Co jeszcze należy wiedzieć o zasadach Promocji?

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zdjęcie

Dodaj komentarz

© 2019 Zorientowani.pl
iMoje