Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Definicje

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Zorientowani.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.Zorientowani.pl na rzecz Użytkowników.

Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.Zorientowani.pl 

Usługodawca to Rafał Kubik prowadzący działalność gospodarczą „APSARA” Agencja Usługowo-Turystyczna Rafał Kubik, ul. Juliusza Słowackiego 38/46 lok. 57 01-634 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8212381206 oraz REGON 142855237, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.

Użytkownik to niebędąca Organizatorem osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

Konsument to użytkownik, który zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Organizator to będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, świadcząca usługi turystyczne w rozumieniu przepisów ustawy o usługach turystycznych, albo pełnomocnik, pośrednik lub agent działający na rzecz takiego podmiotu.

Oferta to Oferta zwykła lub Oferta aktywny weekend.

Oferta zwykła to ogłoszenie typu „zgłoszenie na wyjazd” zamieszczone przez Organizatora w obszarze Serwisu, prezentujące warunki świadczenia imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora, zawierające w szczególności jej nazwę, termin, program, rodzaj, cenę oraz warunki uczestnictwa. 

Oferta aktywny weekend to ogłoszenie zamieszczone przez Organizatora w obszarze Serwisu, prezentujące warunki świadczenia imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora, zawierające w szczególności jej nazwę, termin, program, rodzaj, cenę oraz warunki uczestnictwa. 

Voucher to dokument elektroniczny uprawniający osobę wskazaną przez zamawiającego Użytkownika (okaziciela) do zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie danej usługi turystycznej, z wyłączeniem dodatkowych płatności oraz z zastosowaniem ewentualnych warunków umowy stosowanych przez Organizatora. 

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Organizatora lub Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. 

Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień usług typu „aktywny weekend” oraz „e-voucher” przez Użytkownika. Dodanie usługi do listy usług objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się w obszarze Oferty.

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Organizator lub Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. „APSARA” Agencja Usługowo-Turystyczna Rafał Kubik, ul. Juliusza Słowackiego 38/46 lok. 57 01-634 Warszawa, adres e-mail: biuro@zorientowani.pl

Dane Kontaktowe Organizatora to dane Organizatora, przy użyciu których Użytkownik lub Usługodawca może się z nim skontaktować, zawierające adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Organizator lub Usługodawca może się z nim skontaktować, zawierające adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Konto to panel zarządzający zamówieniami Organizatora lub Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania. Wyróżnia się Konto Organizatora oraz Konto Użytkownika. 

Rejestracja to utworzenie Konta przez Organizatora lub Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

Zewnętrzny System Płatności to system płatności internetowych, którym posługuje się Usługodawca.

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Ogólne warunki umowne

 1. 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.Zorientowani.pl
 2. 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu. 
 4. 4. Użytkownicy i Organizatorzy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. 5. Definicje zamieszczone w postanowieniach wstępnych Regulaminu znajdują zastosowanie przy jego stosowaniu. 
 6. 6. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników i Organizatorów do składania ofert zawarcia umowy.
 7. 7. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 8. 8. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 9. 9. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 §2 Konto klienta

 1. 1. Zarządzanie zamówieniami Użytkownika lub Organizatora odbywa się za pośrednictwem Konta. 
 2. 2. Wyróżnia się dwa typy Konta klienta: Konto Użytkownika oraz Konto Organizatora.
 3. 3. Korzystanie z Konta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwej nazwy Użytkownika lub Organizatora i hasła. W celu korzystania z Konta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. 4. Utworzenie Konta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. 5. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 6. 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Organizatora lub Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Organizatora lub Użytkownika.
 7. 7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik lub Organizator powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem Serwisu oraz Polityką prywatności i plików cookies.
 8. 8. Niezłożenie przez Organizatora lub Użytkownika oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia utworzenie Konta i Rejestrację. 
 9. 9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 10. 10. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta może zostać rozwiązana poprzez złożenie przez Użytkownika lub Organizatora oświadczenia w tym przedmiocie, przy użyciu listu tradycyjnego lub wiadomości e-mail, przesłanej z adresu e-mail podanego w Danych Kontaktowych Organizatora lub Użytkownika.

§3 Usługi ogólne

 1. 1. Usługodawca świadczy na rzecz Organizatorów i Użytkowników następujące Usługi:
  1. 1. udostępnienie formularza kontaktowego z Usługodawcą,
  2. 2. udostępnienie formularza kontaktowego z Organizatorem,
  3. 3. udostępnienie wyszukiwarki Ofert,
  4. 4. Newsletter.
  5. 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego z Usługodawcą lub Organizatorem zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy lub Organizatora.
  6. 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki Ofert zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wyszukiwarki Ofert i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie wyszukiwarki Ofert znajdującego się w obszarze Serwisu, w celu wyszukania Oferty według preferencji ustalonych w wyszukiwarce
  7. 4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Organizatora lub Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie pola aktywacji Newslettera zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Usługi jest świadczenie Usługodawcy polegające na przesyłaniu na podany adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje handlowe Usługodawcy lub Organizatorów. Niniejsza umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Organizatora lub Użytkownika z subskrypcji Newslettera przy użyciu pola deaktywującego, każdorazowo zamieszczonego w obszarze otrzymanej wiadomości.

DLA UŻYTKOWNIKA

§4 Zgłoszenie na wyjazd

 1. 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę zgłoszenia na wyjazd.
 2. 2. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w obszarze Oferty zwykłej, w celu złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia z Organizatorem umowy o rezerwację uczestnictwa w imprezie turystycznej wybranej na podstawie informacji zamieszczonych przez Organizatora w obszarze Serwisu, w terminie określonym w formularzu rezerwacyjnym
 3. 3. Zamówienia rezerwacyjne można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, przy użyciu funkcji „Zgłoszenie na wyjazd” znajdującej się w obszarze Oferty zwykłej.
 4. 4. Złożenie zamówienia rezerwacyjnego wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, polegającego na
 5. 1. wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika,
 6. 2. zatwierdzeniu wypełnionego formularza.
 7. 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego polega na jego wysłaniu do Organizatora za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza.
 8. 6. Umowa o świadczenie Usługi zgłoszenie na wyjazd zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Użytkownika z formularza zgłoszeniowego.
 9. 7. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator niezwłocznie i nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych potwierdzi Użytkownikowi przyjęcie rezerwacji.
 10. 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 11. 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy rezerwacyjnej o świadczenie usługi turystycznej wybranej na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 12. 10. Usługodawca nie jest stroną umowy o rezerwację usług turystycznych ani umowy o świadczenie usług turystycznych, zawieranych w następstwie zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem Serwisu przy użyciu Usługi zgłoszenia na wyjazd.
 13. 11. Organizator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia oferty wskazanej w zamówieniu, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje w drodze przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 14. 12. Stronami umowy o rezerwację imprezy turystycznej lub o świadczenie usług turystycznych zawieranych za pośrednictwem Serwisu w ramach Oferty zwykłej są Użytkownik i Organizator.
 15. 13. Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji Ofert zamieszczanych przez Organizatorów, a za ich treść, postanowienia i wykonanie odpowiedzialność ponosi Organizator.
 16. 14. Warunki świadczenia usług turystycznych są ustanowione w ogólnych warunkach umowy danego Organizatora.
 17. 15. Skorzystanie z formularza zgłoszeniowego nie powoduje zawarcia umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Zawarcie umowy w tym przedmiocie następuje w formie pisemnej, poza obszarem Serwisu i bez udziału Usługodawcy.
 18. 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że całkowitą odpowiedzialność za wykonanie usług, których dotyczą zamieszczane Oferty oraz za ich treść i postanowienia ponosi Organizator.

§5 Aktywny weekend

 1. 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę aktywny weekend.
 2. 2. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie formularza zamówienia usługi turystycznej znajdującego się w obszarze Oferty aktywny weekend, w celu złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o jej świadczenie z Organizatorem.
 3. 3. Zamówienia na usługi turystyczne można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, przy użyciu funkcji Koszyk. 
 4. 4. Po wybraniu usługi turystycznej, w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia, w trakcie którego zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia. 
 5. 5. Wypełnienie formularza zamówienia Usługi aktywny weekend polega na
 6. 1. wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika,
 7. 2. wyborze sposobu płatności poprzez wybór jej właściwej opcji,
 8. 3. zatwierdzeniu wypełnionego formularza.
 9. 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi aktywny weekend polega na jego wysłaniu do Organizatora za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza składania zamówienia.
 10. 7. Umowa o świadczenie Usługi aktywny weekend zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Użytkownika przez Organizatora.
 11. 8. Organizator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia oferty wskazanej w zamówieniu, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje w drodze przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres poczty elektronicznej. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
 12. 1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 13. 2. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje zwrotem ewentualnie otrzymanego świadczenia.
 14. 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 15. 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi turystycznej.
 16. 11. Warunki świadczenia usług turystycznych są ustanowione w ogólnych warunkach umowy danego Organizatora.
 17. 12. Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji Ofert zamieszczanych przez Organizatorów, a za ich treść, postanowienia i wykonanie odpowiedzialność ponosi Organizator.
 18. 13. Usługodawca nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych, zawieranych w następstwie zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem Serwisu.
 19. 14. Stronami umowy o świadczenie usług turystycznych zawieranych za pośrednictwem Serwisu w ramach Oferty aktywny weekend są Użytkownik oraz Organizator.

§6 Vouchery

 1. 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę sprzedaży Voucherów.
 2. 2. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie formularza zamówienia Vouchera znajdującego się w obszarze Oferty, w celu złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o nabycie Vouchera uprawniającego okaziciela do zawarcia umowy o świadczenie wybranej usługi turystycznej z Organizatorem. 
 3. 3. Należność z tytułu Vouchera stanowi wynagrodzenie z tytułu nabycia Vouchera i pozostawanie przez Organizatora w gotowości do zawarcia umowy o realizację usługi objętej Voucherem oraz poniesionych w tym celu kosztów.
 4. 4. Zamówienia na Vouchery można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przy użyciu funkcji Koszyk. 
 5. 5. Po wybraniu Vouchera, w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia, w trakcie którego zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia. 
 6. 6. Wypełnienie formularza zamówienia Vouchera polega na: 
 7. 1. wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika oraz okaziciela danych,
 8. 2. wyborze sposobu płatności poprzez wybór jej właściwej opcji,
 9. 3. zatwierdzeniu wypełnionego formularza.
 10. 7. Wysłanie formularza zamówienia Usługi  sprzedaży Vouchera polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza składania zamówienia.
 11. 8. Zawierając umowę o świadczenie Usługi sprzedaży Vouchera, Użytkownik oświadcza że stan zdrowia okaziciela pozwala na uczestnictwo w usłudze objętej Voucherem i uczestnictwo to nie zagraża życiu lub zdrowiu okaziciela.
 12. 9. Umowa o świadczenie Usługi sprzedaży Vouchera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Użytkownika przez Usługodawcę. 
 13. 10. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia oferty wskazanej w zamówieniu, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres poczty elektronicznej. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
 14. 1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 15. 2. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje zwrotem ewentualnie otrzymanego świadczenia.
 16. 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę wiadomości e-mail zawierającej Voucher pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 17. 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o Usługę sprzedaży Vouchera.
 18. 13. Niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usługi sprzedaży Vouchera, Usługodawca zamawia u Organizatora na rzecz okaziciela reprezentowanego przez Użytkownika usługę, której dotyczy Voucher.
 19. 14. Usługodawca nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych na podstawie Vouchera nabytego za pośrednictwem Serwisu.
 20. 15. Stronami umowy o świadczenie usług turystycznych zawieranych na podstawie Vouchera nabytego za pośrednictwem Serwisu są wskazany przez Użytkownika okaziciel i Organizator.
 21. 16. Voucher posiada oznaczony termin ważności, po którego upływie wyłącza się możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług na jego podstawie.
 22. 17. W trakcie trwania terminu ważności Vouchera, Użytkownik jest uprawniony do jego jednokrotnej zamiany na inny Voucher, z uwzględnieniem ewentualnych dopłat lub zwrotów środków pieniężnych z tego wynikających.
 23. 18. Użytkownik nie jest uprawniony do wymiany Vouchera na środki pieniężne.
 24. 19. W celu realizacji Vouchera, okaziciel jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem nie później niż na 20 Dni Roboczych przed upływem terminu ważności Vouchera, w celu ustalenia terminu realizacji usługi. 
 25. 20. W przypadku skontaktowania się przez okaziciela z Organizatorem z naruszeniem powyższego postanowienia, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji świadczenia objętego Voucherem z wyłączeniem prawa zwrotu ceny.
 26. 21. Zmiana przez Użytkownika ustalonego terminu realizacji Vouchera może nastąpić jednokrotnie, nie później niż na 10 Dni Roboczych przed terminem realizacji Vouchera.
 27. 22. Okaziciel jest zobowiązany do stawiennictwa w miejscu świadczenia usługi objętej Voucherem w ustalonym terminie, z zachowaniem prawa do 20-to minutowego spóźnienia.
 28. 23. Spóźnienie okaziciela naruszające powyższe postanowienie może skutkować utratą prawa do skorzystania z usługi objętej Voucherem.
 29. 24. Zawarcie umowy o świadczenie wybranej usługi z Organizatorem następuje bez dodatkowych opłat, na podstawie okazania Vouchera i z zastosowaniem ewentualnych warunków umownych stosowanych przez Organizatora.
 30. 25. Zaleca się okazicielowi, aby przed zawarcie umowy o świadczenie usługi objętej Voucherem zweryfikował, czy jego stan zdrowia, kwalifikacje i umiejętności umożliwiają korzystanie z usługi. 
 31. 26. Okazanie Vouchera może nastąpić poprzez przedłożenie jego wydruku lub wersji elektronicznej na dowolnym urządzeniu umożliwiającym jego odtworzenie Organizatorowi.
 32. 27. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Vouchera w przypadku, gdy wynika to z siły wyższej, w szczególności warunków pogodowych powodujących zagrożenie dla życia lub zdrowia związane z realizacją usługi. W takim przypadku, Organizator zobowiązany jest do ustalenia z okazicielem kolejnego terminu realizacji.
 33. 28. Brak realizacji Vouchera w sposób określony powyższymi postanowieniami jest równoznaczny z rezygnacją Użytkownika oraz okaziciela z usługi objętej Voucherem i skutkuje utratą możliwości realizacji Vouchera oraz żądania zwrotu świadczenia pieniężnego z jego tytułu.
 34. 29. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, w przypadku uchylenia się przez Organizatora od zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych w terminie ważności Vouchera, Użytkownik lub okaziciel zachowuje prawo żądania zwrotu ceny Vouchera od Usługodawcy.

§7 Płatności 

 1. 1. Wartość płatności z tytułu Usługi aktywny weekend lub Usługi nabycia Vouchera jest ustalana na podstawie cennika Usług, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi, w obszarze danej Oferty. 
 2. 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu przy danych Usługach świadczonych na rzecz Użytkowników są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość należnego podatku VAT.
 3. 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia obejmuje cenę za zamówione Usługi wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy, Organizatora i Użytkownika.
 4. 4. Serwis umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
 5. 1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,
 6. 2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności.
 7. 5. Płatność z tytułu zamówionych Usług aktywny weekend oraz nabycia Vouchera następuje z góry.
 8. 6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi zostaje przesłana w wiadomości e-mail pod adres e-mail podany w Danych Kontaktowych Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 9. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Usługi zgodnie z warunkami przyjętego regulaminu promocji. 
 10. 8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
 1. 1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 2. 2. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 1. 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy świadczenie Usługi
 2. 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 3. 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia.
 4. 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. 6. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj

DLA ORGANIZATORA

§9 Usługa emisji Oferty

 1. 1. Przedmiotem Usługi emisji Oferty jest bezpłatne udostępnienie Organizatorowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze katalogu Ofert zwykłych i Ofert aktywny weekend, w celu zamieszczenia informacji reklamowej na temat warunków świadczenia usługi lub imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora.
 2. 2. W ramach Usługi emisji Oferty Usługodawca umożliwia przyjmowanie ofert Użytkowników w przedmiocie rezerwacji uczestnictwa w imprezie turystycznej zamieszczonej w Ofercie zwykłej oraz w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi turystycznej zamieszczonej w Ofercie aktywny weekend. 
 3. 3. Zamówienie Usługi emisji Oferty jest możliwe po zalogowaniu do Konta Organizatora, po uprzedniej Rejestracji. 
 4. 4. Rozpoczęcie zamówienia Usługi emisji Oferty następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj Ogłoszenie” w panelu Konta Organizatora oraz wybór typu Oferty.
 5. 5. W celu kontynuacji zamówienia należy uzupełnić wymagane pola formularza oraz zamieścić wymagane pliki. Organizator może uzupełnić fakultatywne pola formularza oraz zamieścić pliki fakultatywne.  
 6. 6. Organizator jest zobowiązany do zamieszczenia wyłącznie prawdziwych i nie wprowadzających w błąd danych i informacji w opisie imprezy lub usługi turystycznej oraz formularzu dodania Oferty. 
 7. 7. Organizator jest zobowiązany do zamieszczenia w obszarze Oferty wszelkich informacji wymaganych przepisami ustawy o świadczeniu usług turystycznych, a dla imprez turystycznych w szczególności: cenę albo sposób jej ustalenia; miejsce pobytu lub trasę imprezy; rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu; położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu; ilość i rodzaj posiłków; program zwiedzania i atrakcji turystycznych; kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie oraz termin zapłaty całej ceny; termin powiadomienia Użytkownika na piśmie o ewentualnym odwołaniu przedmiotu świadczenia z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń; podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy; ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.
 8. 8. W formularzu dodania Oferty Organizator może określić termin emisji Oferty w Serwisie. W przypadku braku jego wprowadzenia, Oferta będzie widoczna bezpośrednio po jego zatwierdzeniu i wygaśnie w oznaczonym przez Organizatora dniu rozpoczęcia imprezy lub usługi turystycznej.
 9. 9. Zamówienie Usługi wymaga zatwierdzenia wprowadzonych danych. Zatwierdzenie wprowadzonych danych jest równoznaczne ze złożeniem przez Organizatora oświadczenia o ich prawdziwości i aktualności.
 10. 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Organizatora oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi emisji Oferty. 
 11. 11. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Organizatora przez Usługodawcę.
 12. 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wyświetlenie w obszarze strony internetowej Serwisu informacji o zapisaniu Oferty.
 13. 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi emisji Oferty złożonej przez Organizatora.
 14. 14. Po otrzymaniu zgłoszenia złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w ramach Oferty zwykłej lub Oferty aktywny weekend, Organizator niezwłocznie i nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych potwierdzi Użytkownikowi przyjęcie rezerwacji
 15. 15. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy rezerwacyjnej o świadczenie usługi turystycznej wybranej na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu dla Ofert zwykłych oraz w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi turystycznej dla Ofert aktywny weekend. 
 16. 16. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o niemożliwości przyjęcia oferty wskazanej w zamówieniu, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. 
 17. 17. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia albo jego odrzucenie następuje w drodze przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 18. 18. Dodana Oferta może być edytowana przez Organizatora do czasu zakończenia jej emisji, poprzez użycie przycisku służącego do edycji Oferty, zamieszczonego w panelu administracyjnym Konta Organizatora. 
 19. 19. Dodając lub edytując Ofertę, w obszarze formularza dodania lub edycji Oferty, do czasu zakończenia jej emisji Organizator może zamówić płatne usługi promocji Oferty, o których stanowi § 10 Regulaminu.
 20. 20. Umowa o emisję Oferty może zostać rozwiązana przez Organizatora w każdym czasie, poprzez użycie przycisku służącego do usunięcia Oferty, zamieszczonego w panelu administracyjnym Konta Organizatora. 
 21. 21. Usługodawca nie jest stroną umowy o rezerwację usług turystycznych ani umowy o świadczenie usług turystycznych, zawieranych w następstwie zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem Serwisu.
 22. 22. Stronami umowy o rezerwację imprezy turystycznej lub o świadczenie usług turystycznych zawieranych za pośrednictwem Serwisu są Użytkownik i Organizator.
 23. 23. Skorzystanie z formularza zgłoszeniowego Oferty zwykłej nie powoduje zawarcia umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Zawarcie umowy w tym przedmiocie następuje w formie pisemnej, poza obszarem Serwisu i bez udziału Usługodawcy.
 24. 24. Organizator przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie usług, których dotyczą zamieszczane Oferty oraz za ich treść i postanowienia. Usługodawca nie jest zobowiązany do ich weryfikacji.
 25. 25. Organizator zobowiązuje się udostępnić na żądanie Użytkownika ogólne warunki umowy dotyczące zamieszczonej Oferty. 

§10 Płatne Usługi dla Organizatorów

 1. 1. Usługodawca świadczy na rzecz zarejestrowanych Organizatorów następujące Usługi płatne:
 2. 1. wyróżnienie Oferty,
 3. 2. dodanie Oferty do polecanych.
 4. 2. Przedmiot Usługi wyróżnienie Oferty stanowi płatne wyróżnienie Oferty dodanej przez Użytkownika przez oznaczony czas, w obszarze wybranej przez Użytkownika kategorii Ofert, w której emitowana jest Oferta, w celu promowania Oferty.
 5. 3. Przedmiot Usługi dodanie Oferty do polecanych stanowi płatna emisja Oferty dodanej przez Użytkownika przez oznaczony czas, w obszarze polecanych Ofert, znajdującym się na stronie internetowej Serwisu oraz w obszarze Newslettera Usługodawcy, w celu promowania Oferty. 
 6. 4. Zamówienie Usługi wyróżnienia Oferty lub dodania Oferty do polecanych jest możliwe po zalogowaniu do Konta Organizatora, po uprzedniej Rejestracji i następuje w obszarze formularza dodania lub edycji Oferty. 
 7. 5. Oznaczenie czasu świadczenia Usługi następuje poprzez użycie właściwego pola formularza edycji lub dodania Oferty.
 8. 6. Rozpoczęcie zamówienia Usługi wyróżnienia Oferty lub dodania Oferty do polecanych, następuje poprzez wybór właściwego pola zamówienia Usługi w obszarze formularza dodania lub edycji Oferty.
 9. 7. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Organizatora o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą elektroniczną, przy użyciu Danych Kontaktowych Organizatora. 
 10. 8. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Organizatora przez Usługodawcę.
 11. 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wyświetlenie w obszarze strony internetowej Serwisu informacji o zapisaniu Oferty.
 12. 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Organizatora.
 13. 11. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez usunięcie Oferty w panelu administracyjnym Konta Organizatora.  

§11 Płatności 

 1. 1. Płatność z tytułu zamówionych przez Organizatorów Usług następuje z dołu, za oznaczony w zamówieniu okres rozliczeniowy, na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę
 2. 2. Wartość płatności z tytułu Usługi jest ustalana na podstawie cennika Usług, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi, w obszarze formularza dodania lub edycji Oferty. 
 3. 3. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu przy danej Usłudze są cenami netto podanymi w polskich złotych i nie zawierają wartości należnego podatku VAT.
 4. 4. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi zostaje przesłana w wiadomości e-mail pod adres e-mail Organizatora.
 5. 5. Organizator wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 6. 6. Wyłącza się obowiązek zwrotu za świadczenie niespełnione w części, jeżeli Organizator zrezygnuje z wykonania umowy.
 7. 7. Umowa o świadczenie Usługi wyróżnienia Oferty lub dodania Oferty do polecanych wygasa z chwilą zakończenia okresu świadczenia Usługi, oznaczonego przez Organizatora w chwili składania zamówienia.
 8. 8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Organizatora w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

DLA UŻYTKOWNIKA I ORGANIZATORA

§12 Reklamacje

 1. 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy. 
 2. 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
 3. 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika lub Organizatora.
 4. 4. Reklamacje można składać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę.
 5. 5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Użytkownika lub Organizatora, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 6. 6. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 7. 7. Usługodawca informuje o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Użytkownika lub Organizatora w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji. 

§13 Postanowienia uzupełniające

 1. 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Usług oraz Ofert są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. 3. Użytkownik i Organizator przyjmują do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych. 
 4. 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. 
 6. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
 1. 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Organizatorów i Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
 2. 2. korzyści utracone przez Organizatora i Użytkownika niebędącego Konsumentem,
 3. 3. szkody spowodowane naruszeniem przez Organizatora lub Użytkownika postanowień Regulaminu.
 1. 7. Zawierając umowę z Usługodawcą, Organizator oraz Użytkownik oświadcza, iż wszelkie wprowadzane przez niego dane oraz informacje są prawidłowe i prawdziwe.
 2. 8. Usługodawca przyjmuje, że informacje i dane podawane przez Organizatorów oraz Użytkowników są prawidłowe i prawdziwe.
 3. 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji informacji i danych podawanych przez Organizatorów oraz Użytkowników i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 4. 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i należyte wykonanie świadczeń przez Organizatora.

§14 Postanowienia końcowe

 1. 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Organizatora lub Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”. 
 2. 2. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 3. 3. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 4. 4. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Organizator lub Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na podane dane informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 5. 5. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 6. 6. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Organizatora, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 7. 7. Organizator jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Organizatora, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 8. 8. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 9. 9. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy. 
 10. 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 11. 11. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
© 2015 Zorientowani.pl